Najštedrejší cashback v SR - zaregistrujte sa a získajte dnes navyše 2 €

Poučení o zpracování osobních údajů v rámci služby Chamty.sk

Správcem osobních údajů je společnost VELVET VISION s.r.o., se sídlem Na vápence 2885/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 05228972, jakožto Poskytovatel.

Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat a k jakým účelům?

Budeme o Vás zpracovávat v první řadě údaje, které nám poskytnete, nebo které zadáte do našeho systému, obvykle:

 • uživatelské jméno
 • heslo (ve formátu hash)
 • další údaje vyplněné Vámi v uživatelském rozhraní naší aplikace.

Vedle údajů, jež nám přímo poskytnete nebo jež získáme v rámci komunikace s Vámi, můžeme dále zpracovávat tyto údaje:

 • IP adresy, z níž došlo k provedení Vaší registrace či její změny nebo z níž byly učiněny Vaše jiné kroky v rámci administrace našeho systému
 • čas jejich uskutečnění
 • obsah změn
 • druh Vašeho prohlížeče a
 • Vaše nastavení cookies.

Dále o Vás budeme zpracovávat

 • údaje, které se budou týkat Vašich nákupů a které nám předá přímo e-shop, který navštívíte, nebo provozovatel zúčtovacího systému, s nímž daný e-shop spolupracuje
 • a údaje o částkách, které jsme Vám vyplatili.

V rámci těchto údajů si k Vašemu účtu uložíme do svého systému

 • specifikaci e-shopu
 • hodnotu objednávky
 • číslo objednávky a
 • čas objednávky.

Registrace do služby je možná přímo v aplikaci a dále prostřednictvím účtu pro Facebook a Google (obě služby nám předávají pouze e-mailovou adresu).

Aby náš systém mohl fungovat, musíme také do Vašeho prohlížeče uložit tzv. cookie, podle které provozovatel e-shopu pozná, že jste přišli ze stránky Chamty.sk. Tyto cookies jsou obvykle tzv. session cookie, které jsou vymazány po ukončení relace. Dále jsou využívány zejména cookies „adblockEnabled", "cookiesEnabled" a "thirdpartyCookiesEnabled" pro sledování, zda má uživatel zapnuté vše potřebné pro fungování affiliate sítí a "toolbar_cookie", která zajišťuje pravidelné zobrazování vyskakovacích oken s notifikací o instalaci "Připomínáčku".

Naše stránky používají i další cookies a síťové identifikátory.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je především:

 • poskytování služby Chamty.sk,

a následně s tím spojené účely:

 • dokladování plnění vůči Vám a jednotlivým e-shopům,
 • ochrana našich práv a práv třetích osob (zejména provozovatelů e-shopů),
 • zlepšování našich služeb vč. statistických účelů,
 • kontrola fungování našeho počítačového systému a zajištění jeho bezpečnosti,
 • vedení účetnictví a plnění právních povinností, jež nám vznikají.

Dále jsou to v přiměřeném rozsahu

 • marketingové účely (zejména pro zasílání obchodních sdělení na Vaše adresy).

Ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Vás dále upozorňujeme, že Vám budeme zasílat tzv. nevyžádaná obchodní sdělení na Vaši e-mailovou adresu. Odmítnout další zasílání obchodních sdělení budete moci i při doručení každé jednotlivé zprávy. Upozorňujeme, že vyjádřit nesouhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv i na níže uvedených kontaktech, případně zaškrtnutím příslušné volby v rámci administrace naší služby.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ve svých počítačových systémech, případně počítačových systémech jednotlivých zpracovatelů.

Údaje z aplikace Chamty.sk jsou zobrazovány registrovaným uživatelům v aplikaci naší společnosti MojePortmonka, nicméně nutné je přihlášení uživatelským jménem a heslem pro aplikaci Chamty.sk. Aplikace MojePortmonka také umožňuje omezené ovládání aplikace Chamty.sk.

Komu budeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje v rozsahu pseudonymizovaného ID a informace předané prostřednictvím cookies budou poskytnuty provozovateli Vámi navštíveného e-shopu, resp. provozovateli příslušného zúčtovacího systému, kteří na jejich základě provedou vyúčtování poskytnuté finanční částky (provozovatel e-shopu samozřejmě obvykle zjistí další údaje o Vás z vaší registrace u něj, to ale nejsme schopni nijak ovlivnit). Předání těchto údajů je naprosto nezbytné k fungování celého systému. Naše společnost není schopná ovlivnit, jaký zúčtovací systém provozovatel e-shopu používá, musíme akceptovat ten systém, který si daný provozovatel zvolil.

Provozovatel e-shopu či dotčeného zúčtovacího systému může mít sídlo i mimo EU, resp. EHP a to i v zemi, která nezajišťuje takový standard ochrany údajů, jaký pro EU zavedlo GDPR (např. se jedná o zemi, pro niž neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně ve smyslu čl. 45 GDPR). Další informace o zpracování Vašich osobních údajů ze strany dotčeného e-shopu případně provozovatele příslušného zúčtovacího systému naleznete obvykle v podmínkách provozovatele dotčeného e-shopu, v němž budete nakupovat.

Od těchto subjektů my naopak získáme informace o tom, jaká byla Vaše útrata, jaká Vám náleží odměna, v jakém e-shopu byly nákupy realizovány a kdy k nim došlo, což jsou údaje nutné pro správné poskytnutí slevy.

Provozovatelé e-shopů obvykle využívají tyto provozovatele zúčtovacího systému:

Název sítě Název společnosti Url adresa Země sídla
CJ Commission Junction LLC https://www.cj.com/ USA
Affiliate Port 5DM.cy,s.r.o. https://affiliateport.eu/cs/affiliate-port/ ČR
Dognet Lead Media s.r.o. https://www.dognet.cz/ ČR
eHUB eHUB.cz s.r.o. https://www.ehub.cz/ ČR
Admitad Admitad AG https://www.admitad.com/en/site Německo
Awin AIN Ltd. https://www.awin.com/gb Velká Británie
Booking Booking.com B.V. https://www.booking.com/ Nizozemí

K Vašim osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu:

 • osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů,
 • osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat,
 • provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh a
 • naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.

Údaje dlužníků mohou být také předávány osobám zajišťujícím pro nás vymáhání pohledávek či pojišťovací společnosti zajišťující pojištění pohledávek. Údaje nutné pro výplatu finančních prostředků získá samozřejmě i naše banka.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi námi a Vámi
 • oprávněné zájmy naší společnosti a třetích osob, zejména jednotlivých e-shopů (které jsou dány především charakterem poskytované služby, možností, že dojde ke sporu mezi Vámi a e-shopem o poskytnutá plnění a v návaznosti na to ke sporu o vyplacenou částku) a
 • plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových a účetních předpisů).

V rámci zpracování budeme, jak bylo uvedeno výše, předávat některé údaje v pseundonymizované podobě také provozovatelům e-shopů či jimi zvoleným provozovatelům příslušných zúčtovacích systémů. K předání těchto údajů dochází i mimo EU (EHP); právním základem takového předání je pak čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť se jedná o předání nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem.

Jak dlouho budeme údaje o Vás zpracovávat?

Údaje o Vás budeme zpracovávat pro účely poskytování služby Chamty.sk po dobu trvání smlouvy s Vámi (do zrušení registrace). Za účelem ochrany našich práv a práv třetích osob (zejména provozovatelů e-shopů), zlepšování našich služeb vč. statistických účelů a zajištění bezpečnosti našeho počítačového systému budeme údaje o Vás zpracovávat po dobu trvání registrace/smlouvy a v bezpečnostním logu i po přiměřenou dobu poté. Některé údaje o Vás (zejména o provedených platbách) musíme zpracovávat také pro plnění našich povinností podle předpisů o účetnictví a daňových předpisů. Takové údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od konce účetního období, v němž byly využity.

Za účelem zasílání obchodních sdělení budeme údaje o Vás zpracovávat do té doby, než vyslovíte s jejich zasíláním nesouhlas. I poté si však po přiměřenou dobu ponecháme uložené základní údaje sloužící k doložení toho, proč jsme Vám obchodní sdělení zasílali a případně jaká sdělení to byla.

Zrušení Vaší registrace.

Registraci v naší službě můžete kdykoliv zrušit. Pro zrušení Vaší registrace nás prosím kontaktujte nejlépe e-mailem na podpora@chamty.sk.

Heslo.

Při registraci důrazně doporučujeme používat unikátní a dostatečné silné heslo odlišné od Vašich hesel do jiných systémů.

Vaše práva.

Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné, bez poskytnutí některých údajů označených jako povinné Vám však nebudeme moci naši službu poskytnout. Služba není určena osobám mladším 15 let.

Poučení o Vašich právech podle GDPR

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,
 2. požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR),
 3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR.
 4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,
 5. získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR a
 6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených GDPR nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší organizaci, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: podpora@chamty.sk či osobně nebo poštou na adrese sídla naší společnosti.