Najštedrejší cashback v SR - zaregistrujte sa a získajte dnes navyše 2 €

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
INTERNETOVÉHO PORTÁLU CHAMTY.SK

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Provozovatelem internetového portálu Chamty.sk (dále jen „Portál Chamty.sk“) je společnost VELVET VISION s.r.o., se sídlem Na vápence 2885/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 05228972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 260335 (dále jen „Poskytovatel“). Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na Portálu Chamty.sk.

Portál Chamty.sk je internetovou stránkou s adresou www.chamty.sk, jejímž prostřednictvím je služba vrácení peněz poskytována, a skládá se z informací, služeb, obsahu a transakčních funkcí poskytovaných Poskytovatelem, jeho smluvními partnery či jinými třetími stranami. Součástí Portálu Chamty.sk je zejména katalog odkazů (linků) směřujících na (externí) internetové stránky prodávajících nebo poskytovatelů služeb a jeho uživatelská část umožňující registrovaným uživatelům získat zpět část finančních prostředků vynaložených na nákup na takovýchto internetových stránkách.

K zajištění služby vrácení peněz je většinou využíváno služeb poskytovatelů zúčtovacích systémů.

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem ohledně služby definované a poskytované Poskytovatelem pod označením „Vrácení peněz“, jak je vymezena níže. Na Všeobecné obchodní podmínky je Spotřebitel dostatečným způsobem před vlastní registrací upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou stanoveny obecně bez vztahu ke konkrétnímu Spotřebiteli a nediskriminačním způsobem při zachování rovného zacházení se všemi Spotřebiteli na Slovensku. Poskytovatel poskytuje službu vrácení peněz pouze za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek, která předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby, Spotřebitel vyslovuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku (elektronické pošty, resp. příslušného rozhraní v rámci Portálu Chamty.sk) pro uzavření smlouvy, jakož i pro veškeré její změny a zrušení a při veškeré související komunikaci s Poskytovatelem.

1.3 Uživatelem služby vrácení peněz a Portálu Chamty.sk může být pouze osoba, která splňuje definici Spotřebitele podle ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Definice a interpretace

2.1 Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny význam definovaný níže v tomto ustanovení.

Bonusy představují finanční částky přidělované případně Poskytovatelem Spotřebiteli v souvislosti s Registrací a využíváním Portálu Chamty.sk; jejich přidělení a výplata se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Cookies znamená malé množství dat, které internetový server pošle internetovému prohlížeči, který je uloží na počítači Spotřebitele. Při každém dalším přístupu Spotřebitele k témuž serveru posílá prohlížeč tato data internetovému serveru. Tímto způsobem je zajištěna autentizace Spotřebitele přistupujícího k internetovému serveru Portálu Chamty.sk.

Katalog je seznam odkazů (linků) a informací o prodávajících a poskytovatelích služeb (provozovatelů internetových obchodů), kteří jsou ve smluvním vztahu s Poskytovatelem.

Kupní cena nebo cena služby znamená finanční částku v zákonných penězích Slovenské republiky, včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Spotřebitel koupí zboží nebo získá službu od Prodávajícího nebo poskytovatele služby uvedeného v Katalogu.

Nápověda je návodem na používání Služby umístěným na Portálu Chamty.sk.

Prodávajícím nebo poskytovatelem služby se rozumí podnikatel se sídlem nebo místem podnikání na Slovensku nebo mimo ní, který je provozovatelem internetového obchodu nebo obdobného systému umožňujícího vzdálenou nabídku a nákup zboží nebo nabídku, objednávku či poskytování služeb, který je smluvním partnerem Poskytovatele, poskytuje svým jménem a na svůj účet zboží nebo služby Spotřebiteli a informace o jehož internetovém obchodě jsou uvedeny v Katalogu na Portálu Chamty.sk.

Profil Spotřebitele představuje uživatelskou část Portálu Chamty.sk, která je přístupná Spotřebiteli po zadání Přístupových údajů.

Přístupové údaje jsou jedinečné uživatelské jméno a heslo pro přístup k Profilu Spotřebitele. Spotřebitel nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití. Poskytovatel důrazně doporučuje Spotřebiteli užívat jedinečné uživatelské jméno a heslo zvlášť pro Portál Chamty.sk. Heslo by mělo být dostatečně silné tak, aby bylo ztíženo jeho zneužití. Mělo by obsahovat alespoň 10 znaků kombinujících malá a velká písmena, čísla a případně speciální znaky. Poskytovatel doporučuje Spotřebitelům hesla pravidelně měnit.

Registrací se rozumí pravdivé vyplnění všech údajů vyžadovaných registračním formulářem umístěným na Portálu Chamty.sk provedené Spotřebitelem a následné odeslání vyplněného formuláře ke zpracování Poskytovateli a její následná aktivace. Spotřebitel má možnost před vlastním odesláním vyplněného registračního formuláře zkontrolovat a případně změnit či opravit jím vyplněné údaje. Uzavřená smlouva bude uložena v elektronické formě u Poskytovatele, kde si k ní může Spotřebitel vyžádat přístup.

Odměna představuje finanční částku v zákonných penězích Slovenské republiky vypočtenou z Kupní ceny nebo ceny služby bez DPH, která může být v Katalogu vyjádřena procentem nebo pevnou částkou. Pro stanovení výše Odměny je rozhodující výše uvedená v Katalogu v den uskutečnění nákupu nebo objednání služby.

Službou se rozumí služba vrácení peněz, která představuje činnost Poskytovatele směřující k zajištění Odměny z Kupní ceny nebo ceny služby, kterou Spotřebitel zaplatil Prodávajícímu nebo poskytovateli služby, a to za podmínek specifikovaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Služba je Spotřebiteli poskytována bezplatně a s ohledem na její bezúplatný charakter je Služba nabízena pouze fyzickým osobám splňujícím definici Spotřebitele.

Smlouvou o poskytování Služby je smlouva uzavřená mezi Spotřebitelem na jedné straně a Poskytovatelem na straně druhé ohledně služby vrácení peněz. Registrace Spotřebitele představuje návrh Smlouvy o poskytování Služby, kdy člověk splňující definici Spotřebitele projeví zájem o uzavření Smlouvy o poskytování Služby za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Aktivaci Registrace Spotřebitel provede prostřednictvím kliknutí na odkaz umístěný v e-mailové zprávě zaslané mu Poskytovatelem, kterým je z jeho strany potvrzena Registrace Spotřebitele (a tím jeho souhlas s návrhem Smlouvy o poskytování Služby). Samotná Smlouva o poskytování Služby je uzavřena momentem aktivace Registrace Spotřebitelem. Smlouva o poskytování Služby je s ohledem na právní povahu Spotřebitele považována za spotřebitelskou smlouvu se všemi důsledky z toho plynoucími. Po jejím uzavření je Poskytovatelem archivována za účelem jejího splnění, přičemž její obsah je důvěrný (není přístupná třetím osobám, ledaže by se tak dělo v souladu s právním řádem Slovenska).

Spotřebitelem je plně svéprávný člověk s bydlištěm na území Slovenska, který na základě svého svobodného rozhodnutí provedl Registraci prostřednictvím Portálu Chamty.sk, bez výhrad vyslovil souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými se před Registrací řádně seznámil, a se kterým Poskytovatel uzavřel Smlouvu o poskytování Služby, a který při uzavírání a plnění Smlouvy o poskytování Služby (jakož i smluv s jednotlivým Prodávajícím nebo poskytovatelem služby) nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel tak má při využívání služby Poskytovatele právní postavení spotřebitele.

2.2 Členění těchto Všeobecných obchodních podmínek a zařazení nadpisů je prováděno pouze pro účely usnadnění orientace a nemá vliv na význam nebo výklad těchto Všeobecných obchodních podmínek a jejich jednotlivých ustanovení.

2.3 Pojmy v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nedefinované se vykládají shodně jako termíny používané právním řádem Slovenska v souladu s právem Evropské unie, a není-li jich, pak podle jejich obvyklého významu v dotčeném prostředí s přihlédnutím k dobré víře Spotřebitele a Poskytovatele.

3. Smlouva o poskytování Služby a Všeobecné obchodní podmínky

3.1 Odesláním vyplněného registračního formuláře Spotřebitel výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem. Objednávku a nákup zboží či služeb lze uskutečnit pouze prostřednictvím Profilu Spotřebitele na Portálu Chamty.sk.

3.2 Smlouva o poskytování Služby je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

3.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na Portálu Chamty.sk. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, a to zejména v případě:

 1. změny na straně provozovatelů e-shopů či poskytovatelů dotčených zúčtovacích systémů,
 2. změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů,
 3. změny výkladu příslušných právních předpisů,
 4. jiných změn provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto všeobecných podmínek (změny způsobu plateb apod.) nebo
 5. nepředvídatelných změn na trhu, přičemž tyto podmínky jsou pro Spotřebitele platné vždy v aktuálním znění ke dni objednání služby na portálu. V případě již uzavřených smluv oznámí Poskytovatel změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní emailovou adresu Spotřebitele uvedenou v registračním formuláři s tím, že změna nabude účinnosti 30 dní ode dne doručení oznámení Spotřebiteli. Spotřebitel může změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek odmítnout prostřednictvím odeslání emailu na adresu info@vratnepenize a od smlouvy odstoupit do 14 dnů od doručení oznámení o změně těchto Všeobecných obchodních podmínek.

4. Registrace Spotřebitele

4.1 Registrace předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby. Registrace je určena výlučně pro člověka splňujícího definici Spotřebitele, který je starší 15 let. Pro úspěšnou registraci je Spotřebitel povinen do registračního formuláře pravdivě a úplně vyplnit všechny údaje označené Poskytovatelem jako povinné. Tyto údaje slouží k identifikaci Spotřebitele jako smluvní strany a k řádnému plnění Smlouvy o poskytování Služby Poskytovatelem.

4.2 Jeden člověk je oprávněn se registrovat pouze jednou a jeho uživatelské jméno je jedinečné. V případě podezření na vícenásobnou registraci je Poskytovatel oprávněn veškeré takovéto registrace pozastavit či zrušit.

4.3 Registrace je dokončena její aktivací. Aktivaci provede Spotřebitel kliknutím na odkaz (link) umístěný v e-mailové zprávě zaslané Poskytovatelem Spotřebiteli, prostřednictvím níž je potvrzena registrace Spotřebitele.

5. Uzavření smlouvy a její obsah

5.1 Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem aktivace Registrace Spotřebitelem. Potvrzení o uzavření Smlouvy o poskytování Služby je Spotřebiteli sděleno prostřednictvím internetové stránky, která se zobrazí po kliknutí na odkaz, kterým Spotřebitel provádí aktivaci Registrace. Spotřebitel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zahájil poskytování Služby ihned po uzavření Smlouvy o poskytování Služby.

5.2 Jeden člověk může uzavřít pouze jednu Smlouvu o poskytování Služeb a využívat pouze jeden Profil Spotřebitele.

5.3 Předmětem Služby je činnost Poskytovatele směřující k získání Odměny, která je podmíněná řádným a úplným uhrazením Kupní ceny nebo ceny služby Spotřebitelem Prodávajícímu nebo poskytovateli služby a zaplacením provize Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli. Při splnění všech uvedených podmínek je Odměna za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách vyplacena Spotřebiteli. Poskytovatel vyplatí Spotřebiteli Odměnu z částky, kterou obdrží jako provizi za nákup nebo objednávku uskutečněné Spotřebitelem u Prodávajícího nebo poskytovatele služby. V případě poskytnutí Odměny bez splnění stanovených podmínek může Poskytovatel požadovat její vrácení a takový svůj nárok započíst na jakoukoliv další poskytovanou Odměnu.

5.4 Poskytovatel není ani prodejcem ani dodavatelem zboží a služeb nabízených kterýmkoliv Prodávajícím nebo poskytovatelem služby uvedeným v Katalogu. Obsahem Služby proto není mj. zajištění samotné transakce mezi Spotřebitelem a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby. Poskytovatel a Spotřebitel konstatují, že se jedná výhradně o vztah mezi Spotřebitelem a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby a Poskytovatel tudíž neodpovídá za jakost a množství/rozsah poskytnutého zboží či služeb, neodpovídá ani neručí za splnění závazků z transakce uskutečněné Spotřebitelem s Prodávajícím nebo poskytovatelem služby, ani nenese žádnou odpovědnost za škodu či jinou újmu vzniklou v souvislosti s touto transakcí ani není subjektem povinností, které z takovéto transakce pro její strany vyplývají.

5.5 Poskytovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za zboží nebo služby, které budou poskytnuty Spotřebiteli ze strany Prodávajícího nebo poskytovatele služby, zejména za jejich bezpečnost či užitečnost. Spotřebitel bere na vědomí, že některé zboží nebo služby mohou být případně nebezpečné. Spotřebitel je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb. Poskytovatel rovněž neposkytuje Spotřebitelům žádné poradenské služby týkající se zboží nebo služeb nabízených Prodejcem nebo poskytovatelem služby. Informace na Portálu Chamty.sk nepředstavují (ani nemohou být vykládána jako) prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro jakýkoliv konkrétní účel.

5.6 Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby veškeré informace uvedené v Katalogu byly aktuální a odpovídaly skutečnosti, Poskytovatel však přesto neodpovídá za jejich úplnou správnost a pravdivost. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího oznámení informace v Katalogu doplňovat, měnit a odstraňovat.

5.7 Následující podmínky pro poskytování Služby musí být splněny současně:

 1. Spotřebitel musí být přihlášen ke svému Profilu Spotřebitele; a
 2. Spotřebitel využije k přístupu na internetové stránky Prodávajícího nebo poskytovatele služby odkaz (link) umístěný v Katalogu na Portálu Chamty.sk; a
 3. Spotřebitel uskuteční nákup nebo objednávku zboží či služeb svým jménem na svůj účet; a
 4. Prodávající nebo poskytovatel služby musí transakci zaznamenat, potvrdit a vyplatit provizi z tohoto nákupu nebo objednávky Poskytovateli; a
 5. Spotřebitel nemá zakázáno používání Cookies ve svém internetovém prohlížeči a provedl opatření uvedená v Nápovědě.

5.8 Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby ve prospěch Spotřebitele dodatečně získal Odměnu, Poskytovatel však neodpovídá za to, zda bude Odměna skutečně poskytnuta, Výše možné Odměny je závislá na podmínkách konkrétního Prodávajícího nebo poskytovatele služby, případně poskytovatele dotčeného zúčtovacího systému společného pro vícero Prodávajících a je orientačně uvedena v Katalogu na Portálu Chamty.sk. Skutečná výše Odměny je vždy odvislá od konkrétní transakce, Spotřebiteli je Odměna nejprve připsána v rámci Profilu Spotřebitele.

5.9 Podmínky pro výplatu Odměn a Bonusů (finančních prostředků připsaných Spotřebiteli v rámci Služby) jsou následující:

 1. výplata bude provedena pouze formou bezhotovostního převodu ve prospěch tuzemského bankovního účtu Spotřebitele.
 2. výplata se provádí výhradně v zákonných penězích Slovenské republiky;
 3. výplata bude provedena pouze v případě, že celková částka v Profilu Spotřebitele v době výplaty bude větší nebo rovna částce minimální výplaty (0,01 € v případě výplaty Odměn a 100 Kč Odměn v případě výplaty Bonusů). Pokud částka Odměn za daný kalendářní měsíc nedosáhne minimální částky výplaty, dojde k jejímu převodu do následujícího období (ustanovení článků 5.10(viii) a 7.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek tímto nejsou dotčena);
 4. náklady spojené s výplatou nese Spotřebitel;
 5. Spotřebitel je povinen udržovat své údaje v Profilu Spotřebitele, nutné pro výplatu, úplné a správné. Pokud vzniknou Poskytovateli náklady s opětovnou výplatou z důvodu chybných či neúplných údajů pro výplatu, může být částka k výplatě snížena rovněž o náklady spojené s jejím opětovným zasláním na účet či adresu Spotřebitele. Poskytovatel není odpovědný za zaslání výplaty Spotřebiteli, pokud údaje pro výplatu nebyly správné či úplné;
 6. pokud Spotřebitel provede změnu údajů nutných pro výplatu finančních prostředků, bude případná výplata z bezpečnostních důvodů (ochrana Spotřebitele) odložena o deset dnů oproti původně plánovanému termínu výplaty.
 7. Spotřebitel uvede jedinečné číslo bankovního účtu, které se nesmí shodovat s bankovním účtem žádného jiného Spotřebitele.

5.10 K výplatě Odměn, Bonusů či jiných finančních prostředků Spotřebiteli nedojde zejména pokud:

 1. Prodávající nebo poskytovatel služby neuhradil Poskytovateli provizi související s předmětnou transakcí Spotřebitele;
 2. provizi vyplacenou Poskytovateli Prodávajícím nebo poskytovatelem služby nelze propojit s žádným Profilem Spotřebitele (zejm. pokud Spotřebitel nebyl v době návštěvy internetových stránek Prodávajícího nebo poskytovatele služby přihlášen ke svému Profilu Spotřebitele);
 3. provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s Profilem Spotřebitele, který byl zrušen/odstraněn;
 4. provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s transakcí označenou jako podvodná nebo pokud Spotřebitel porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo obchodní podmínky Prodávajícího nebo poskytovatele služby;
 5. provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s transakcí provedenou Spotřebitelem jménem nebo ve prospěch jiných osob;
 6. dojde k odstoupení od smlouvy, na jejímž základě byla Odměna (a/nebo Bonus) připsána;
 7. Spotřebitel neposkytnul součinnost nezbytnou pro realizaci výplaty finančních prostředků; nebo
 8. Dojde k expiraci nevyplacených Odměn a Bonusů v souladu s článkem 7.3.
 9. Spotřebitel používá vícero registrovaných účtů. Pro každý účet na Chamty.sk lze použít pouze jeden bankovní účet. V případě výplaty na již jednou použitý bankovní účet jiným spotřebitelem, budou stornovány veškeré bonusy související s novou registrací (zejm. vstupní bonus) nebo vzájemným doporučením (bonus za doporučení příteli).
 10. Spotřebitel měl v době prokliku a nákupu aktivní blokátor zobrazování reklam (např. AdBlock) pro jakoukoliv webovou stránku (tj. i v případě deaktivace blokátoru zobrazování reklam pouze pro doménu Chamty.sk) či zakázány potřebné Cookies či jinak bylo znemožněno jejich užití.

Finanční prostředky (Odměny a Bonusy) nevyplacené Spotřebiteli z výše uvedených důvodů se stávají majetkem Poskytovatele.

5.11 Spotřebitelé jsou povinni přistupovat ke každému Prodávajícímu nebo poskytovateli služby a ke všem transakcím s těmito osobami se stejnou opatrností, jako kdyby vstoupili na jejich internetové stránky přímo. V režimu Služby smějí Spotřebitelé provádět veškeré nákupy zboží a služeb jen svým jménem a na svůj účet. Je věcí Spotřebitele sledovat své příjmy ze získaných vyplacených Odměn a Bonusů pro účely daně z příjmů.

5.12 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Spotřebitelem na straně jedné a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby na straně druhé a Spotřebiteli již byla v souvislosti s touto transakcí poskytnuta Odměna a/nebo Bonus a provedena jejich výplata, takto vyplacené prostředky je Spotřebitel povinen bezodkladně vrátit Poskytovateli (a to nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy Poskytovatele).

5.13 Spotřebitelé nesmí:

 1. provádět žádné transakce s Prodávajícím nebo poskytovatelem služby jménem někoho jiného (například nákup zboží za účelem získání Služby uvedení odesílací adresy někoho, kdo si jej neobjednal);
 2. platit za zboží či služby platebními prostředky jiných osob, které k nákupu nedaly svolení (například placení platební kartou jiné osoby, která nedala k nákupu svolení);
 3. zneužívat nabídek Prodávajícího nebo poskytovatele služby (například objednáním zboží či služeb pouze za účelem následného získání Odměny a poté zrušení objednávky);
 4. porušovat obchodní podmínky Prodávajícího nebo poskytovatele služby.

5.14 Upozorňujeme Spotřebitele, že úmyslné vylákání neoprávněné částky v rámci cashback může naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu podle § 209 Trestního zákoníku a tyto případy budou bez dalšího předávány k dalšímu řešení Policii ČR.

5.15 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo zrušit nabídky v Katalogu.

6. Bonusy

6.1 Poskytovatel je oprávněn přidělovat Spotřebitelům v souvislosti s Registrací a využíváním Portálu Chamty.sk Bonusy, které budou připsány Spotřebitelům v jejich Profilu Spotřebitele. Výplata Bonusů se řídí ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek a rozhodnutími Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn výši bonusů kdykoliv změnit či je zcela nebo částečně zrušit. Takové své rozhodnutí oznámí vhodným způsobem na Portálu Chamty.sk.

6.2 Poskytovatel přidělí Spotřebitelům následující Bonusy:

 1. bonus ve výši 2 € za registraci Spotřebitele na Portálu Chamty.sk;
 2. bonus ve výši 8 € za doporučení Portálu Chamty.sk třetím osobám, pokud se rovněž zaregistrují na Portálu Chamty.sk a získají během 12 měsíců po své Registraci jeho prostřednictvím cashback ve výši alespoň 8 € z nákupů.
 3. (iii) další bonusy případně vyhlášené Poskytovatelem na internetových stránkách Portálu Chamty.sk.

Bonusy lze použít pouze v rámci Portálu Chamty.sk a nelze požadovat jejich úhradu v jiné formě.

7. Trvání Smlouvy o poskytování Služby a její ukončení

7.1 Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou. Poskytovatel je však oprávněn kdykoliv provozování Služby omezit nebo ukončit a to i pro jednotlivého Spotřebitele zasláním oznámení takovému Spotřebiteli na jeho e-mail nebo zprávou v rámci Služby Chamty.sk.

7.2 Smlouvu o poskytování Služby lze ukončit dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, odstoupením od Smlouvy o poskytování Služby nebo výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran. Vzájemné vypořádání bude provedeno do 60 dnů od ukončení Smlouvy o poskytování Služby, a to za podmínek specifikovaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

7.3. Pokud Spotřebitel v průběhu 1095 dnů od Registrace nebo od jiné aktivity na Portálu Chamty.sk neuskuteční prostřednictvím Portálu Chamty.sk žádnou aktivitu, za kterou se považuje i přihlášení do Profilu Spotřebitele, bude Profil Spotřebitele deaktivován s tím, že Poskytovatel bude 2 roky od provedení deaktivace Profilu Spotřebitele uchovávat veškerá data o Profilu Spotřebitele. Pokud Spotřebitel v této lhůtě nepožádá Poskytovatele o zpětnou deaktivaci účtu, bude údaje z Profilu Spotřebitele smazány a Spotřebitel ztrácí právo na nevyplacené Odměny a Bonusy, které uplynutím této lhůty expirují.

7.4 V případě výpovědi bude Smlouva o poskytování Služby ukončena uplynutím 7 dnů od doručení výpovědi, přičemž Poskytovatel provede deaktivaci účtu bez zbytečného odkladu po doručení výpovědi, nejpozději do 1 měsíce. Za výpověď se považuje i žádost o výmaz všech osobních údajů společných s účtem, žádost o zrušení účtu apod.

7.5 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit v případě, že Spotřebitel poruší ustanovení Smlouvy o poskytování Služby, resp. těchto Všeobecných obchodních podmínek, právní předpisy či jinak svým jednáním poškodí dobré jméno nebo oprávněné zájmy Poskytovatele nebo pověst Portálu Chamty.sk. V takovém případě má Poskytovatel nárok na náhradu škody a je oprávněn pohledávku z titulu náhrady škody započíst oproti případné pohledávce Spotřebitele na výplatu Odměny (Odměn).

7.6 Poskytovatel má dále právo odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby s účinky ke dni doručení odstoupení Spotřebiteli (ex nunc) jestliže se Portál Chamty.sk stane nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování Služby Poskytovatelem, Poskytovatel pozbude podnikatelské oprávnění k poskytování Služby, nebo Spotřebitel v průběhu uplynulých 12 měsíců neuhradil řádně Kupní cenu nebo cenu služby či Odměnu, na niž ztratil nárok. V případě odstoupení Smlouva o poskytování Služby zaniká dnem doručení odstoupení Spotřebiteli, resp. desátý den po odeslání odstoupení (prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou Spotřebitelem v jeho Profilu Spotřebitele).

7.7 Spotřebitel je podle ust. § 1829 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby (uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o poskytování Služby nebo v případě, že Poskytovatel provede změnu Všeobecných obchodních podmínek a Spotřebitel s takovou změnou vysloví nesouhlas.

7.8 Současně s ukončením Smlouvy o poskytování Služby bude znepřístupněn a následně odstraněn příslušný Profil Spotřebitele.

7.9 Po smazání Profilu Spotřebitele jsou po dobu 2 měsíců zálohovány úplné údaje, následně pak po dobu 4 let údaje o tom, kdy se Spotřebitel registroval, z jaké IP adresy a kdy registraci zrušil, případně důvod zrušení. Údaje nutné pro vedení účetnictví (zejména přehled částek vyplacených Spotřebiteli s jeho číslem účtu) jsou ukládány po dobu určenou účetními a daňovými předpisy, obvykle po dobu 10 let.

7.10 Výpověď či odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty – e-mailu.

7.11 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy pro Spotřebitele (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: VELVET VISION s.r.o., se sídlem Na vápence 2885/2a, 130 00 Praha 3, adresa elektronické pošty: info@Chamty.sk

 • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí služby Chamty.sk, do které jsem/jsme se registrovali z e-mailové adresy (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum
 • (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

8. Další podmínky užívání Portálu Chamty.sk

8.1 Přístup a používání veřejně přístupných částí Portálu Chamty.sk je bezplatné. Spotřebitel je odpovědný za udržení svých Přístupových údajů v tajnosti.

8.2 Spotřebitel nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Spotřebitel rovněž nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem k Portálu Chamty.sk. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Spotřebitele během využívání služeb Portálu Chamty.sk. Spotřebitel dále bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k Portálu Chamty.sk omezen nebo přerušen. Pokud se stanou internetové stránky Portálu Chamty.sk z technických důvodů nedostupné, Poskytovatel se bude snažit provoz stránek co nejdříve obnovit, především pokud je důvod nepřístupnosti internetových stránek pod jeho kontrolou. Poskytovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat 100% dostupnost internetových stránek Portálu Chamty.sk.

8.3 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu Portálu Chamty.sk. Obsah Portálu Chamty.sk nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Poskytovatele.

8.4 Poskytovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah Portálu Chamty.sk k zajištění chodu portálu. Poskytovatel neodpovídá za obsah, který Spotřebitel, jiný oprávněný či neoprávněný uživatel může zveřejnit na Portálu Chamty.sk. Poskytovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.

8.5 Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v diskusním fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Spotřebitele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na Portálu Chamty.sk (v diskusních fórech, skupinách, chat místnostech nebo jinde) se považuje za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na Portálu Chamty.sk Spotřebitel poskytuje Poskytovateli bezúplatně časově neomezené právo používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.

8.6 Jakékoliv reklamní nabídky Poskytovatele formou reklamy a informace uvedené v jeho cenících a nebo katalozích se nepovažují za nabídku na uzavření smlouvy.

8.7 Mimosoudní řešení sporů není umožněno. Nedotčeno zůstává právo obou smluvních stran na dvoustranném jednání o vyřešení sporů. Mediace je upravena zákonem č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: www.adr.coi.cza>
Spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem se řídí právními předpisy Slovenska.

9.2 Smluvní vztahy Poskytovatele a Spotřebitele, které výslovně neupravuje Smlouva o poskytování Služby nebo tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

9.3 Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatel a Spotřebitel se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jako celkem.

9.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.10.2023.